Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 14 december 2022.


Privacy verklaring website & contact

De website heeft als doel u zo goed mogelijk te informeren. Hiervoor worden in sommige gevallen een minimum aan gegevens vastgelegd. Hieronder kunt u lezen welke dat zijn en waarom deze worden vastgelegd.

1. Op de website kan worden gewerkt met cookies. Deze cookies zijn anoniem en kunnen u helpen bij het zoeken naar informatie.

2. De gegevens op de website zijn altijd zo actueel mogelijk. Bij fouten zult u daarvan altijd zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.


Privacy verklaring dossiervorming

1.  Tijdens de behandelingen komen gegevens naar boven omtrent uw situatie en wat zich tijdens het verloop van de sessies voor heeft gedaan. Deze worden in een dossier vastgelegd. Het betreft hier gegevens als: hulpvraag, klachten, persoonlijke omstandigheden en voortgang van het proces.

2.  Naast inhoudelijke gegevens worden tevens NAW en contactgegevens in uw dossier opgenomen. NAW gegevens worden enkel in het dossier opgenomen om contact met u op te kunnen nemen en facturatie.

3.  De gegevens die in dit dossier zijn vastgelegd worden niet aan derden doorgegeven. Uitzondering hierop kan zijn dat een verslag wordt verstrekt aan een andere behandelaar wanneer behandeling in een later stadium bij een andere behandelaar wordt voortgezet. Hierover zal altijd vooraf contact met u worden gezocht en zal schriftelijke toestemming van u nodig zijn.

4. De bewaartermijn is overeenkomstig de eisen die daaraan worden gesteld door de wet 15 jaar.

5. Indien gewenst kunnen bovenstaande gegevens door cliënt worden ingezien en bij beëindiging van het behandeltraject worden uit ons bestand worden verwijdert. Het verzoek daartoe geschied altijd schriftelijk.
Privacyverklaring behandelovereenkomst

Overeenkomstig de wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WKKGZ) waar de behandelingen binnen de praktijk onder valt ben ik verplicht tot het aangaan van een persoonlijke behandelovereenkomst (cliëntdossier) voor het geven van onze sessies. Deze behandelovereenkomst wordt aan het begin van de eerste sessie met u doorgenomen en ondertekend.

Onderdelen die in deze behandelovereenkomst worden vastgelegd zijn:

1. Overeenstemming over de hulpvraag en het daarbij overeengekomen behandelplan (wat daarbij in grote lijnen wordt overeengekomen).

2. Een schatting van het aantal sessies en het tarief dat per sessie in rekening zal worden gebracht.

3. Instemming over dossiervorming (en de gegevens die daarin worden vastgelegd en wat daarmee wordt gedaan (zie hierboven).

4. Instemming met hierboven gestelde privacy verklaring.

5. Mogelijkheden om de behandeling te beëindigen (zowel door behandelaar als cliënt) en mogelijkheden voor doorverwijzing.

6. Werkwijze in geval van klachten (klachten procedure) en geschillencommissie.